Disclaimer

Petra's Mobiele Praktijk

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.petrasmobielepraktijk.nl, zoals deze beschikbaar
is gesteld door Petra’s mobiele praktijk. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud
wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Het gebruik van informatie op deze website is toegestaan zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke toestemming van Petra’s mobiele praktijk is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom
berust bij Petra’s mobiele praktijk.
Geen garantie op juistheid.
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn
als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract of
overeenkomst met Petra’s mobiele praktijk te mogen claimen of te veronderstellen.
Petra’s mobiele praktijk streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze
inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan
kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enig voorafgaande mededeling. Petra’s
mobiele praktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat
waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
www.petrasmobielepraktijk.nl op deze pagina.
Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl