Algemene voorwaarden

Petra's Mobiele Praktijk

Afspraken:
– Petra’s mobiele praktijk werkt uitsluitend op afspraak.
– Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen tot 24 uur van de behandeling afgezegd
te worden.
– Indien een afspraak niet tijdig afgezegd is wordt 50% van de kosten van een behandeling in
rekening gebracht.
– Betaling geschiedt direct na de behandeling contant of per pin, of via betaalverzoek.
– Tijdens de behandeling dient u uw mobiele telefoon stil te zetten/ uit te schakelen.
Gegevens:
– Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van de
medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de
Persoongegevens van toepassing.
– U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien.
– Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier
opgeslagen.
– Gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas
vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de
gegevens niet openbaar gemaakt.
– Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 10 jaar opgeslagen.
Aansprakelijkheid:
– U bent zelf verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie. Petra’s mobiele praktijk
kunt u hiervoor niet aansprakelijk stellen.
– U maakt uit vrije wil gebruik van de diensten van Petra’s mobiele praktijk, en deze kan derhalve
niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan en/of
gebruikmakend van de diensten van Petra’s mobiele praktijk voortvloeien.
– Veranderingen in uw gezondheid, ook een zwangerschap, zo spoedig mogelijk melden. Zeker
als zij van invloed kunnen zijn op de behandeling.
Tarieven:
– Petra’s mobiele praktijk behoudt zich het recht om op elk willekeurig moment de tarieven te
kunnen wijzigen, maar zal dit, in alle redelijkheid, tijdig kenbaar maken.
– De nieuwe prijzen gaan in op elke vervolgbehandeling die nog niet betaald is door de cliënt.
– Voor de massage geldt: Petra’s mobiele praktijk is niet aangesloten bij een vereniging, wat
inhoudt dat u de behandeling ten allen tijden zelf moet betalen.
– Voor de fysiotherapie geldt: Petra’s mobiele praktijk heeft geen contracten met
ziektekostenverzekeraars afgesloten. Dit houdt in dat u de rekening zelf moet betalen, en de
factuur die u krijgt kunt indienen bij uw ziektekostenverzekeraar. Hoeveel u terug kunt krijgen is
afhankelijk van uw afgesloten aanvullende verzekering. Het kan dus zijn dat u een deel niet
vergoedt krijgt.
Klachten:
– Mocht u een klacht hebben over de behandeling, of over de verwerking van uw
persoongegevens dient u direct contact op te nemen met Petra’s mobiele praktijk.
– Via een email naar info@petrasmobielepraktijk.nl